حالت
حداقل شماره حساب های شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
 

شماره شبا

شماره حساب

نام شعبه

نام بانک

   

IR200180000000000245900260

0245900260

نجات الهی

بانک تجارت

IR810120000000003236943152

3236943152

بورس حافظ

بانک ملت

IR930170000000102461300000

102461300000

بورس

بانک ملی

IR080560084904000201656001

849-40-201656-1

سی تیر

بانک سامان

IR250580101401100000083001

1014-11-83-1

میرزای شیرازی

بانک سرمایه

IR710570020911011507482001

209-110-11507482-1

الوند   

بانک پاسارگاد

IR150640001100710043877001

11-71-43877-1

مرکزی

بانک گردشگری

IR980550010600200119120001

10621191201

حافظ

بانک اقتصاد نوین

IR570540103902100020167005

1039-21-20167-5

حافظ شمالی

بانک پارسیان